En plats för dig som har något att säga men ingenstans att säga det

DEBATT IDAG:

Det är strikt artikelförfattarnas åsikter som framförs, magasinet och dess redaktion står fritt från detta

Kontaktförbud och hur fungerar lagen

Kontaktförbud och dess regler skrivs det mycket om på nätet nuförtiden. Tyvärr är det mesta grova gissningar som görs till sanning, oftast av redan dömda som vill hitta luckor att nå fram till målsägaren.

 

Vem gäller kontaktförbudet för?

5 § Ett beslut om kontaktförbud ska delges den mot vilken förbudet avses gälla. Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Lag (2011:487).

Se också Åklagares handbok för kontaktförbud
Tolkningen av 5 §  måste vara att den som delgivits kontaktförbud skall följa reglerna som kontaktförbud innebär. För att ett kontaktförbud skall vara praktiskt genomförbart måste målsägaren förbinda sig att följa lagen om kontaktförbud också.
Utöver de som delgivits kontaktförbud kan inte kontaktförbudet gälla någon annan. Exempelvis har inte vänner till person som vunnit kontaktförbud något sådant och kan fritt skriva var som helst på nätet även om sin vän som fått kontaktförbud eller om den kontaktförbudet gäller mot så länge det inte är på uppdrag av någondera parterna och att man följer övriga lagar.

Vad kan betraktas som överträdelse?

Överträdelse skall inte ses som ett brott mot den/de som omfattas av kontaktförbudet utan som ett brott mot själva förbudet eller ”överträdelse av en påbjuden ordning” Se 13.1 i Åklagares handbok för kontaktförbud .  Den som skall skyddas av kontaktförbudet behöver inte ens veta om att överträdelse skett för att det skall vara ett brott. Normalt är det dock målsäganden som anmäler brott i frågan. Överträdelse skall också beivras skyndsamt för att det avsedda skyddet skall vara verkningsfullt.
Det är synnerligen viktigt att myndigheter agerar på ett sätt som tydligt visar målsägaren att de tar uppgiften på allvar då förföljelser, ofta under flera år, byggt upp traumatiska känslor för målsägande (jfr BRÅ:s rapport 2007:2, Besöksförbud. De berörda och deras erfarenheter, s.52f)

Ringa överträdelse

Lagen har med beteckningen ”Ringa överträdelse” som inte är skäl till åtgärd. Ringa brott avses om man av en tillfällighet kommer nära varandra. Men inte om den dömde skickar en ros, skickar ett sms eller på annat sätt uppsåtligen tar kontakt med målsäganden.

Verklig överträdelse

Verklig överträdelse betyder att du inte får söka upp, inte ringa till, inte skicka brev, inte skicka telegram, inte skicka telefax och inte skicka e-post, sms eller liknande.
Du får inte söka kontakt genom att ge ett uppdrag åt någon annan, exempelvis en kamrat, som för fram ditt budskap någonstans under några former som exempelvis via telefon, brev, e-post, sms eller annan informationsbärare. Det är oftast du själv som får ta straffet om du ger uppdraget till någon annan, som ofta är ovetande, att bryta mot ditt kontaktförbud.
Du får inte heller använda andra metoder för att få personens uppmärksamhet som exempelvis posta anonymt eller under eget namn på olika elektroniska mötesplatser om målsäganden vare sig med målsägandens namn eller underförstått att det kan vara målsäganden.
Du får inte heller vända dig direkt till enskilda personer eller målsägandens vänner med information eller be om information om målsäganden någonstans under några former.
Kontaktförbudet gäller i stort sett överallt .

Vad är tillåtet

I princip är ingen form av information någonstans under några former tillåtet.
Dock finns några få undantag.
Det är tillåtet att informera om domen i kontaktförbudsmålet.
Det också är tillåtet att diskutera regler, lagar om kontaktförbud utan att nämna någondera parten. Förslagsvis görs denna information där man vanligtvis brukar göra detta i andra frågor.
Det är tillåtet för utomstående att diskutera eller omnämna ett aktuellt mål om kontaktförbud så länge det inte görs på uppdrag av någondera parten och att Svensk lag respekteras.

Anonym

Som anonym kan kontaktförbudet brytas utan påföljd då det är svårt att bevisa vem den anonyme är. En person, som får kontaktförbud, har dock mestadels i flera år lämnat ut information under alla former i stor omfattning och därmed lämnat ett tydligt ”fingeravtryck” i denna information. Under upprepad utlämnande av information, anonymt, under alla former kan det gå att koppla personen som har kontaktförbud med den anonyme användaren. Att vara anonym är alltså ingen garant för att gå fri från en överträdelse.

Straff vid överträdelse

Bryter du mot kontaktförbudet begår du ett brott och straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

24 § Den som bryter mot ett kontaktförbud döms för överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år. Ringa fall ska inte dömas till ansvar. Lag (2011:487).

Är du målsägande och själv bryter mot kontaktförbudet (är ömsesidigt) kan kontaktförbudet avslutas i förtid

Updated: 2017-07-13 — 22:41

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Granskande Perspektiv ©